0
اختراعات

دنیا در حال  تغییر است، جهت آن را شما تعیین کنید.

0+
سرمایه گذاران

فناوری هزینه نیست، سرمایه است.

0+

دانشجویان

عزم ملی، رویکرد جهانی

آئین افتتاح باشگاه نوآوری نیترو در دانشگاه علم وصنعت ایران

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار وزارت علوم

حضور دفتر فن تک در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران

فهرست